Kortingen

Kortings- en financieringsregelingen schooljaar 2021 – 2022

Onze missie luidt dat wij groei, plezier, trots en verbinding brengen door mensen te stimuleren in hun creatieve ontwikkeling en daarmee onze samenleving een beetje mooier maken. We vinden dan ook dat cultuuronderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn. Er zijn diverse kortings- en financieringsmogelijkheden waardoor je ook met een lager inkomen deel kunt nemen aan onze cursussen. Bekijk hieronder alle regelingen.

N.B. Alle regelingen  dienen  elk jaar opnieuw te worden aangevraagd met de hieronder vermelde gegevens.

Inkomenskorting

De inkomenskorting bedraagt 30% van het cursustarief. Om in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

Inkomenskorting is alleen geldig bij afname van jaarcursussen

De cursist is woonachtig in een van de volgende gemeenten: Almelo, Enschede, Oldenzaal, of Wierden

Het bruto jaarinkomen van de betalingsplichtige in het jaar 2021 is maximaal € 22.356 (incl. 8% vakantietoeslag). Indien er sprake is van een tweeverdienerssituatie, worden de inkomens van beide partners meegenomen. Schriftelijke bewijsstukken over 2021 (in de vorm van een kopie van uw jaaropgave(n) en belastingaangifte(n) met specifieke vermelding van bruto inkomen) dienen ingeleverd te worden bij Kaliber Kunstenschool. Is uw persoonlijke situatie gewijzigd na 1 januari 2022 en wilt u in aanmerking komen voor inkomenskorting? Neem dan contact op. Ter controle dient u achteraf een jaaropgave over 2022 in te leveren.

Studentenkorting

De studentenkorting bedraagt 30% van het cursustarief. Om in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

Studentenkorting is alleen mogelijk bij afname van jaarcursussen De cursist is woonachtig in een van de volgende gemeenten: Almelo, Enschede, Oldenzaal, of Wierden

Als bewijsstuk dien je een kopie van een collegekaart van het (studie)jaar waarin je je aanmeldt in te leveren bij Kaliber Kunstenschool. Als het studiejaar niet op de collegekaart vermeld staat, dien je een aanvullend bewijsstuk in te leveren.

Let op: op deze bewijsstukken dienen de juiste NAW-gegevens van de student vermeld te staan.

Gratis deelname aan een Ensemble, Koor, Orkest of (Big) Band

Bij afname van een wekelijkse individuele instrumentale les of zangles heb je de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan een gerelateerd ensemble, koor, orkest of (big) band. Bij tweewekelijkse individuele instrumentale les ontvang je 40% korting bij deelname aan een (gerelateerd) ensemble, koor, orkest of (big) band. Deze korting geldt voor inwoners uit de gemeenten Enschede, Almelo, Oldenzaal en Wierden, met uitzondering van leden van de muziekverenigingen.

 40% korting op een (tweede) groepsles

Alle cursisten uit de gemeenten Almelo, Enschede, Oldenzaal en Wierden die een individuele jaarcursus volgen, kunnen naast gratis deelname aan een gerelateerde groepsles een tweede groepsles (jaarcursus) naar keuze volgen met 40% korting.

Alle cursisten uit de overige gemeenten die een individuele jaarcursus volgen, ontvangen 40% korting op een groepsles (jaarcursus) naar keuze.

Alle cursisten die een duoles (jaarcursus) bij ons volgen ontvangen 40% korting op een groepsles (jaarcursus) naar keuze.

Alle cursisten die een groepsles (jaarcursus) bij ons volgen ontvangen 40% korting op een tweede groepsles (jaarcursus) naar keuze.

Deze regeling is van toepassing op al onze disciplines.

Deze regeling geldt voor alle cursisten ongeacht gemeente, met uitzondering van leden van de muziekverenigingen.

De korting wordt berekend op de groepsles met het laagste tarief.

Op de 2e groepsles zijn overige kortingsregelingen niet van toepassing.

Gezinskorting

De gezinskorting bedraagt 10% van het verschuldigde lesgeld. Om in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

De gezinskorting geldt voor cursisten uit één gezin, woonachtig op hetzelfde adres in een van de volgende gemeenten: Almelo, Enschede, Oldenzaal of Wierden

Er wordt per gezin voor minimaal € 1.400,00 aan lesgeld besteed in één cursusjaar

Er is sprake van één betalingsplichtige uit het betreffende gezin, woonachtig op hetzelfde adres

De gezinskorting wordt achteraf verrekend aan het einde van het cursusjaar.

NB: Alle schriftelijke bewijsstukken moeten vóór aanvang van het cursusjaar (of, indien de cursus na aanvang van het cursusjaar begint, vóór de eerste les) in bezit zijn van Kaliber Kunstenschool. Indien de bewijsstukken pas na aanvang van de eerste les worden aangeleverd wordt er € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

Naast deze kortingsmogelijkheden kan de cursist nog aanspraak maken op de mogelijkheden van andere instanties. Deze worden hieronder beschreven.

 

Fondsen

Stichting Leergeld (Enschede & Oldenzaal)

Kinderen in de doelgroep 4 t/m 17 jaar, woonachtig in de gemeenten Enschede of Oldenzaal, waarvan de ouders over onvoldoende financiële middelen beschikken om lessen te volgen kunnen aanspraak maken op een financiering via Stichting Leergeld. Stichting Leergeld vormt een vangnet voor kinderen waarvan het gezinsinkomen lager is dan 120% van de bijstandsnorm en voor wie voorliggende – veelal gemeentelijke – voorzieningen niet toereikend zijn of waarbij overheidsinstanties deze kinderen niet weten te bereiken. Voor de aanvraagfolder of meer informatie zie www.leergeld.nl. De cursist kan aanspraak maken op deze regeling nadat Stichting Leergeld hiervoor akkoord heeft gegeven.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 20 jaar, woonachtig in de gemeenten Almelo, Enschede en Wierden, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een toneelclub, dansschool of les kunnen nemen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Voor meer informatie zie www.jeugdfondssportencultuur.nl. Aanvragen kunnen worden ingediend via de website www.allekinderendoenmee.nl. De cursist kan aanspraak maken op deze regeling nadat het Jeugdfonds hiervoor akkoord heeft gegeven.

Almelo Doet mee

‘Almelo Doet mee’ is voor volwassenen vanaf 18 jaar die actief willen worden, andere mensen willen ontmoeten en samen activiteiten ondernemen. Als de cursist een laag inkomen heeft kan hij of zij gebruik maken van de naturaregeling van de Gemeente Almelo. De cursist dient hiervoor inwoner van Almelo te zijn, geen student te zijn of studiefinanciering te ontvangen en een gezamenlijk inkomen van maximaal 115% van de bijstandsnorm te ontvangen. Voor meer informatie zie www.almelodoetmee.nl.

Let op! Voor alle kortingen en financieringen geldt dat ze niet in combinatie te gebruiken zijn, er geldt één korting tegelijk.